InvestorsHub Logo
Followers 11
Posts 309
Boards Moderated 0
Alias Born 05/06/2011

Re: None

Monday, 03/22/2021 6:35:58 AM

Monday, March 22, 2021 6:35:58 AM

Post# of 4107
Enkele grafeen / grafiet aandelen voor de geïnteresseerden. Beide absoluut materialen voor de toekomst. Bekijk bijvoorbeeld de presentatie eens op https://www.zengraphene.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-03_ZEN-Investor-Deck_Website.pdf van Zen Graphene Solutions en met name het potentieel van grafeen op de eerste blz.

APGMF
GPHBF
ZENYF (ZEN.V)
HDGHF (HAYD.L)
GPHOF
NNXPF (GRA.V)

Join the InvestorsHub Community

Register for free to join our community of investors and share your ideas. You will also get access to streaming quotes, interactive charts, trades, portfolio, live options flow and more tools.