InvestorsHub Logo
Followers 11
Posts 309
Boards Moderated 0
Alias Born 05/06/2011

Re: None

Tuesday, 02/23/2021 11:47:57 AM

Tuesday, February 23, 2021 11:47:57 AM

Post# of 4107
Wat een *****dag, wat een duik, precies nog niet veel eerder meegemaakt. MM's die samenspannen. Overal koopjes. Hopelijk snel terug gestabiliseerd. De value aandelen krijgen minder klappen.

Join the InvestorsHub Community

Register for free to join our community of investors and share your ideas. You will also get access to streaming quotes, interactive charts, trades, portfolio, live options flow and more tools.